REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

https://www.plikz.plSzanowni Użytkownicy, z przyjemnością prezentujemy Państwu Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego https://www.plikz.pl zwany dalej „Regulaminem”. W ramach Serwisu Internetowego mogą Państwo skorzystać z usług programistycznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach infrastruktury informatycznej polegających na świadczeniu odpłatnych usług hostingowych dostosowanych do wymagań i preferencji Użytkowników. Dzięki Regulaminowi poznają Państwo zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego jak również zasady korzystania z uprawnień Użytkownika do składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego, zasady odpowiedzialności Użytkownika, zasady reklamacji, zasady ochrony praw autorskich oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 2. Serwis internetowy jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej służącej przechowywaniu i udostępnianiu treści cyfrowych należących do Użytkowników (Usługi hostingowe). 1. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. plikz@plikz.pl

 • Konto Użytkownika – przestrzeń Serwisu Internetowego, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Serwisu;

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego.

 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego i dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym wykupując usługę Premium.

 • Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika podany w toku rejestracji w Serwisie, zawierająca określoną informację.

 • Serwis Internetowy – serwis internetowy plikx.pl, świadczący Usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. służącej przechowywaniu i udostępnianiu treści cyfrowych należących do Użytkowników (Usługi hostingowe).

 • Usługa Hostingowa – odpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy, polegająca na udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej służącej przechowywaniu i udostępnianiu treści cyfrowych należących do Użytkownika.

 • Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący Serwis Internetowy tj. Creox Łukasz Hoszowski, ul. Łąkowa 17, 57-100 Strzelin, NIP: 9141513226, REGON: 020898860

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu.

 2. Administratorem Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu Internetowego. 1. Momentem zawarcia umowy:

  1. o świadczenie odpłatnych Usług Hostingowych drogą elektroniczną jest moment otrzymania powiadomienia potwierdzającego uruchomienie usługi.

  2. o świadczenie Usług prowadzenia Konta Klienta jest moment kliknięcia przycisku ZAREJESTRUJ dostępnego e formularzu rejestracji. 1. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Właściciela Serwisu. 1. Ceny pakietów podane na stronach Serwisu Internetowego są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. 1. W celu korzystania z Serwisu Internetowego, w tym przeglądania oferty Usług Hostingowych oraz składania zamówień na nie niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

§2 REJESTRACJA

 1. Bezpłatnej rejestracji w Serwisie Internetowym może dokonać Użytkownik po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz po jego zaakceptowaniu czego potwierdzeniem jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji. 1. Aby dokonać rejestracji i uzyskać status Użytkownika zarejestrowanego należy przejść do formularza rejestracji poprzez kliknięcie przycisku REJESTRACJA dostępnego na stronie głównej oraz określonych podstronach Serwisu Internetowego. 1. Po kliknięciu w przycisk, o którym mowa w pkt. 2 powyżej uruchomiony zostanie formularz rejestracji. W ramach tego formularza Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie swoich danych osobowych oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji. 1. W celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi prowadzenia konta i ewentualnie Usług Hostingowych po uzupełnieniu danych należy złożyć wymagane oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne inne dodatkowe oświadczenia wskazane przez Właściciela Serwisu. 1. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika, na właściwy adres e-mail zostanie wysłane Powiadomienie potwierdzające rejestracje. 1. Z chwilą kliknięcia w przycisk ZAREJESTRUJ procedura rejestracji zostaje zakończona, a Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług prowadzenia Konta Użytkownika z Właścicielem Serwisu.§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego Właściciel Serwisu umożliwia dokonywanie Zamówień na poszczególne pakiety Usług Hostingowych określone w ofercie Serwisu Internetowego. 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Hostingowych, polega na wybraniu odpowiedniego pakietu usług razem ze sposobem składania zamówienia, wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronach Serwisu Internetowego, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz innymi postanowieniami, stanowiącymi elementy umowy i akceptacją ich treści przez Użytkownika.

 2. Aby złożyć zamówienie i zawrzeć umowę o świadczenie Usług Hostingowych w ramach pakietu dostępnego w ofercie Serwisu Internetowego należy w pierwszej kolejności wybrać pakiet Usługi Hostingowej, wybierając jednocześnie jedną z metod składania zamówienia, o której mowa §4 poniżej. w Kliknięcie w ikonę wybranej przez nas metody składania zamówienia spowoduje przeniesienie Użytkownika do formularza Zamówienia, gdzie klient wprowadza dane oraz zaznacza stosowne opcje.

 3. Po wstępnym skonfigurowaniu Zamówienia i potwierdzeniu wyboru odpowiedniego pakietu Usługi Hostingowej Użytkownik zostanie przeniesiony do dalszej części formularza Zamówienia. Następnie Użytkownik loguje się do serwisu lub wprowadza swoje dane osobowe, wybiera metodę składania zamówienia , ewentualne kupony zniżkowe oraz zaznacza niezbędne oświadczenia woli. Finalizacja zakupu Usługi Hostingowej, następuje poprzez kliknięcie przycisku ZAMAWIAM, który przekieruje Użytkownika na stosowną podstronę w zależności od wybranej metody składania zamówienia.§4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Wynagrodzenie za świadczenie Usług Hostingowych pobierane jest z góry za cały okres rozliczeniowy wybrany razem z odpowiednim pakietem.

 2. Użytkownik ma możliwość wyboru formy złożenia zamówienia korzystając z subskrypcji Direct Carrier Billing lub subskrypcji z wykorzystaniem karty płatniczej.

 3. W przypadku wyboru subskrypcji Direct Carrier Billing jako sposobu złożenia zamówienia, po wprowadzeniu w formularzu numeru telefonu Użytkownik uzyskuje darmowy okres testowy na okres 7 dni, w trakcje którego może zrezygnować z Usług Hostingowych. W przypadku braku rezygnacji z Usług Hostingowych od Użytkownika pobierana jest opłata 18,45zł brutto za każdy tydzień korzystania z Usługi Hostingowej.

 4. W celu otrzymania dostępu do Usług Hostingowych użytkownik ma możliwość skorzystać z Usługi Aktywacyjnej Justpay zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie WWW Serwisu. Użytkownik korzystający z usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za skorzystanie z Usług Hostingowych.

 5. W przypadku wyboru subskrypcji z wykorzystaniem karty płatniczej jako sposobu złożenia zamówienia Użytkownik uzyskuje dostęp do 7 dniowego okresu próbnego w zamian za opłatę w wysokości 1 zł. W czasie trwania okresu próbnego Użytkownik ma prawo do złożenia rezygnacji z korzystania z Usług Hostingowych. w trakcje którego może zrezygnować z Usług Hostingowych. W przypadku braku rezygnacji z Usług Hostingowych od Użytkownika pobierana jest opłata w wysokości 99 zł brutto za każdy miesiąc korzystania z Usługi Hostingowej. 1. W przypadku braku opłacenia Usługi Hostingowej w oznaczonym terminie Właściciel Serwisu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Hostingowych w trybie natychmiastowym lub wstrzymania się z dalszym świadczeniem wszystkich Usług Hostingowych na rzecz Użytkownika. 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.§5 USŁUGA HOSTINGOWA

 1. Właściciel Serwisu w ramach jego działania świadczy Usługi Hostingowe na rzecz Klientów.

 2. Ze względu na ilość wprowadzanych do infrastruktury informatycznej Właściciela Serwisu przez Użytkownika treści, Właściciel Serwisu nie ma możliwości oraz nie ingeruje w nie pod względem merytorycznym, nie dokonuje ich analizy oraz weryfikacji jak również nie sprawdza ich w jakikolwiek sposób.

 3. Właściciel Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane wprowadzaniem przez Użytkownika do jego infrastruktury informatycznej udostępnianej w ramach świadczonych Usług Hostingowych jakichkolwiek treści jak również za jakiekolwiek inne działania Użytkowników.

 4. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Serwisu w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego infrastruktury informatycznej treści o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.

 5. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez kliknięcie w przycisk ZGŁOŚ NARUSZENIE i wypełnienie przygotowanego formularza. Realizacja tego uprawnienia możliwa jest również poprzez wypełnienie FORMULARZA NARUSZENIA stanowiącego załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu i wysłania go na adres e-mail lub adres korespondencyjny Właściciela Serwisu ze wskazaniem działań o bezprawnych charakterze.§6 UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone lub udostępnione w ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego treści.

 2. Wprowadzając do Serwisu Internetowego jakikolwiek treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające ich wykorzystanie.

 3. Zabrania się korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Hostingowych przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie niezgodnie z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

 4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez treści wprowadzone, udostępnione lub opublikowane przez Użytkownika w ramach Usługi Hostingowej, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Serwisu lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.§7 REKLAMACJE

 1. Właściciel Serwisu odpowiada względem Użytkownika jeżeli świadczone w stosunku do niego usługi posiadają wadę fizyczną lub prawną(Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia z treścią reklamacji i przesłanie go na adres e-mail Właściciela Serwisu Internetowego.

 3. Zgłaszając reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady reklamowanej usługi.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Właściciela Serwisu.

 5. W celu właściwego i stabilnego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu Internetowego oraz Usług Hostingowych bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

 6. Właściciel Serwisu zgodnie z postanowieniami określonymi w §4 art. 4 oraz art.5 ma możliwość skorzystania z procedury zgłaszania naruszeń prawa.§8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Użytkownik zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług Hostingowych bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia.

 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 2 do Regulaminu i przesłać go na adres korespondencyjny lub adres e-mail Właściciela Serwisu.

 3. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy cena zakupionego pakietu Usług Hostingowych zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§9 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści. 1. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela Serwisu oraz Użytkownika umowy o świadczenie Usług Hostingowych.

 3. Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem https://www.plikz.pl/regulamin.html. Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2019 roku do odwołania.ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

https://www.plikz.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

https://www.plikz.pl§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Creox Łukasz Hoszowski, ul. Łąkowa 17, 57-100 Strzelin, NIP: 9141513226, REGON: 020898860.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług Hostingowych oraz usług prowadzenia Konta Użytkownika, w celu zawierania i wykonywania umów zawieranych na odległość, w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę.

 1. Użytkownik zawsze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Usług Hostingowych pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, nie później jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń które mogą wyniknąć z wyżej wymieninych stosunków zobowiązaniowych.

 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:

  1. zgoda Użytkownika udzielana w procesie wypełniania Formularza Rejestracji lub Formularza zamówienia Usługi Hostingowej;

  2. konieczność świadczenia Usług Hostingowych a rzecz Użytkownika;

  3. konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

 5. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Właścicielowi Serwisu świadczenie Usług Hostingowych.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORAW związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego;

 • adres IP;

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Uzytkownika czynności.

 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Administrator Serwisu przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

  1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

  2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  3. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  5. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: plikz@plikz.pl

ZAŁĄCZNIK NR. 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data


Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Nr. zamówienia

Do

Creox Łukasz Hoszowski,

ul. Łąkowa 17,

57-100 Strzelin,

NIP: 9141513226,

REGON: 020898860.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ...................., zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu usługi ……………………………………………Proszę o zwrot ceny zakupionej usługi na nr. rachunku bankowego:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………...............................

   podpis konsumenta